STATUT

KOŁA NAUKOWEGO "BiomedUZ"

 

Koło Naukowe, które przyjmuje nazwę „BiomedUZ” działa przy Zakładzie Inżynierii Biomedycznej w Instytucie Budowy i Eksploatacji Maszyn na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Podstawą powstania i działania Koła jest ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365).

§ 1

Zadaniem Koła Naukowego BiomedUZ jest:

 • Integrowanie środowiska studenckiego UZ,
 • Organizowanie ciekawych wystaw i wykładów tematycznych, spotkań
  z przedstawicielami firm związanych z bioinżynierią,
 • Utrzymywanie ścisłych kontaktów z firmami zainteresowanymi współpracą z kołem, rozwijanie kontaktów między studentami naszego wydziału i firmami branżowo związanymi z kierunkiem inżynierii biomedycznej,
 • Rozpowszechnianie najnowszej wiedzy technicznej,
 • Zachęcanie studentów do aktywnego poznawania wiedzy z zakresu biologii, mechaniki, informatyki i ich praktycznego stosowania w dziedzinie,
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych,
 • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, realizowanie ciekawych projektów naukowych,
 • Organizowanie praktyk zawodowych i wycieczek tematycznych,
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w zakresie nauk biologicznych i technicznych,
 • Organizowanie otwartych seminariów i szkoleń z zakresu inżynierii biomedycznej,
 • Udział członków koła będących studentami w konferencjach studenckich i młodych pracowników nauki.

§ 2

Opiekę nad działalnością Koła Naukowego BiomedUZ sprawuje dr inż. Katarzyna Arkusz.

Opiekunem honorowym Koła Naukowego BiomedUZ jest prof. dr hab. inż. Elżbieta Krasicka – Cydzik.

§ 3

 1. Członkami Zwyczajnymi Koła Naukowego BiomedUZ mogą być studenci oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego do stopnia doktora włącznie.
 2. Pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego od stopnia doktora habilitowanego mogą ubiegać się o członkostwo honorowe. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
 3. O przyjęciu na poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd Koła Naukowego BiomedUZ w porozumieniu z Opiekunem i resztą członków.
 4. W przypadku nie wywiązywania się z powierzonych obowiązków, członek Koła Naukowego BiomedUZ może być zawieszony w prawach członka lub usunięty z  Koła. Decyzje w tej kwestii podejmuje Zarząd.

§ 4

Koło Naukowe BiomedUZ wobec władz uczelni reprezentuje przewodniczący, wybrany przez członków na okres jednego roku akademickiego.

§ 5

Władzami koła są:

 1. Walne zebranie członków Koła, które jest najwyższą władzą Koła i wybiera przewodniczącego zebrania,
 2. Przewodniczący Koła,
 3. Zastępca przewodniczącego Koła,
 4. Sekretarz;

Członkowie Koła mogą w głosowaniu tajnym wybrać ze swego grona zastępców przewodniczącego.

§ 6

Członkowie Koła Naukowego BiomedUZ mają obowiązek:

 1. stosować się do postanowień statutu i władz Koła Naukowego BiomedUZ,
 2. dbać o mienie Koła Naukowego BiomedUZ, za które są odpowiedzialni razem z innymi członkami,
 3. uczestniczyć w działalności i organizowanej pracy Koła Naukowego BiomedUZ,
 4. przynajmniej raz w semestrze wykazać się aktywnością na rzecz Koła Naukowego BiomedUZ, inną niż uczestnictwo w zebraniach Koła,
 5. uczestniczyć w zebraniach Koła Naukowego BiomedUZ, dopuszcza się 40% nieobecności w ciągu semestru;

§ 7

Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz stanowią zarząd Koła Naukowego BiomedUZ.

 

§ 8

Kadencja Zarządu Koła Naukowego BiomedUZ trwa jeden rok akademicki.

§ 9

 1. Zarząd lub członkowie Zarządu mogą być odwołani z pełnionego stanowiska podczas kadencji przez zebranie członków Koła Naukowego BiomedUZ większością 2/3 głosów na wniosek każdego z członków Koła Naukowego BiomedUZ w głosowaniu jawnym.
 2. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnionego stanowiska podczas trwania kadencji bez podania przyczyn.
 3. W przypadku ustania członkostwa któregokolwiek członka Zarządu ogłasza się wybory uzupełniające przeprowadzane na walnym zebraniu członków Koła Naukowego BiomedUZ.

§ 10

Koła Naukowego BiomedUZ prowadzi działalność statutową przez: integrowanie środowiska studenckiego, organizację wystaw, wycieczek do zakładów pracy, wykładów, rozwijanie kontaktów z firmami zainteresowanymi współpracą z kołem, współpracę z innymi uczelniami, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w zakresie ogólno rozumianej inżynierii biomedycznej.

§ 11

 1. Walne zebranie członków Koła Naukowego BiomedUZ może podejmować uchwały. Uchwały podejmowane są przez członków koła zwykłą większością głosów.
 2. Uchwały zebrania członków Koła Naukowego BiomedUZ są ważne, jeśli w głosowaniu uczestniczy 50% + 1 ogólnej liczby członków koła.
 3. Uchwała władz Koła Naukowego BiomedUZ może być uchylona przez Rektora UZ w przypadku jej niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa, a także aktami prawnymi UZ.

§ 12

Zarząd Koła przedkłada Rektorowi wniosek o zarejestrowanie Koła Naukowego BiomedUZ.

§ 13

Koła Naukowego BiomedUZ nie posiada osobowości prawnej.

§ 14

1. Koła Naukowego BiomedUZ ulega rozwiązaniu w przypadku:

 1. Podjęcia przez uczestników walnego zebrania uchwały o rozwiązaniu.
 1. Zmniejszeniu się składu osobowego do 3 osób.

2. Jeżeli liczba członków koła zmniejszy się do 4 osób, działalność Koła Naukowego BiomedUZ ulega zawieszeniu.

3. W razie rozwiązania Koła Naukowego BiomedUZ  jego majątek przechodzi w całości na rzecz Zakładu Inżynierii Biomedycznej w Instytucie Budowy i Eksploatacji Maszyn na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

§ 15

Zmiany w Statucie Koła Naukowego BiomedUZ mogą nastąpić jedynie w wyniku decyzji Walnego Zebrania podjętej w drodze jawnego głosowania.

§ 16

1. Działalność Koła Naukowego BiomedUZ finansowana jest ze środków otrzymanych od stosownych władz Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także w wyniku darowizn, zapisów, dotacji itp. na rzecz Koła.

2. Finansami Koła Naukowego BiomedUZ kieruje Zarząd w porozumieniu z Opiekunem.

§ 17

Niniejszy statut został uchwalony w dniu   17.06.2014 r.

§ 18

Koło Naukowe BiomedUZ jest zarejestrowane w dniu dokonania wpisu do rejestru uczelnianych organizacji studenckich, który prowadzi Rektor UZ w Zielonej Górze.