2009 - semestr letni

 

udział członków KN "BiomedUZ" w "Dniach Otwartych" Wydziału Mechanicznego ( marzec 2009)

Udział członków KN"BiomedUZ" w akcji "bUZ do kariery" połączony z wyjazdami do szkół lubuskich (luty-marzec 2008). W ramach tego projektu uczestnicy promowali kierunek: inżynieria biomedyczna. W akcji udział wzięli : Arkusz Katarzyna, Łoin Jowita, Mackiewicz Dorota, Szosda Iwona, Reder Anna.

Dn. 18.03.2009 odbyło się pierwsze seminarium naukowe. Wykład pt. "Wstęp do sztucznej inteligencji" poprowadził prof. dr hab. inż. Józef Korbicz. W czasie wykładu poruszone zostały podstawowe zagadnienia dotyczące sztucznych sieci neuronowych, systemów rozmytych, algorytmów ewolucyjnych oraz systemów ekspertowych. Przedstawiona została krótka historia rozwoju sztucznej inteligencji oraz wskazano na to, co było inspiracją dla rozwijania poszczególnych metod/narzędzi sztucznej inteligencji.

Dn. 08.04.2009 odbyło się kolejne z zaplanowanych seminarium naukowe. Wykład nt. "Zastosowanie matematyki w tomografii komputerowej i radiologii" poprowadził dr hab. Andrzej Cegielski, prof. UZ, pracownik Zakładu Teorii i Metod Optymalizacji na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ. Celem wykładu było przedstawienie prostych metod matematycznych, które są wykorzystywane w zaawansowanej medycynie. Przedstawiony został model matematyczny tomografu i zagadnienia radioterapii. Wskazano, że w przypadku naświetleń, czy medycznego obrazowania, mamy do czynienia z macierzami o ogromnej liczbie niewiadomych, co prowadzi do bardzo dużych układów równań, których nie da się rozwiązać tradycyjnymi metodami. Omówiony został również proces przygotowania do naświetleń, na który składają się plan naświetleń, ustalenie funkcji kary, tworzenie modelu wodnego i badania na tym modelu, a wreszcie naświetlanie pacjenta.

Dn. 06.05.2009 odbyło się kolejne seminarium naukowe kierunku Inżynieria Biomedyczna. Wykład pt. "Usługi telemedyczne" przedstawił prof. dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ, pracownik Zakładu Metrologii Elektrycznej na wydziale WEIT UZ. Wykład rozpoczął się od podania powodów, dlaczego telemedycyna, składająca się z 4 podobszarów: telekomunikacji, informatyki, elektroniki oraz pomiarów i sterowania, jest tak ważnym kierunkiem rozwoju. Główną zaletą jest możliwość funkcjonowania osób chorych w domu. Innym walorem jest elektroniczna karta zdrowia, która umożliwia wyeliminowanie pokrywających się danych oraz ciągły do niej dostęp. W dalszej części wykładu przedstawione zostały przyczyny rozwoju telemedycyny (jak np. rozwój informatyki, czy powszechność komputerów), rodzaje usług telemedycznych (real-time, czyli na bieżąco oraz store-and-forward, czyli gromadź i wysyłaj), medyczne systemy informacyjne (np. systemy wspomagające podejmowanie decyzji), istniejące portale medyczne.

W dniach 15-17 maja 2009 roku, w Lubiatowie, zorganizowane zostało I Plenerowe Seminarium Bioinżynierii pt. "Krok w przyszłość", w której udział wzięli wykładowcy oraz studenci I i II roku inżynierii biomedycznej. Podczas dwóch sesji zarówno studenci jak i pracownicy Zakładu Bioinżynierii wymieniali się własnymi poglądami na temat kierunku studiów, prezentowali własne badania naukowe i ustalali program działań na najbliższy okres. Pierwszą, owocną w wiele pomysłów i spostrzeżeń, dyskusję rozpoczęła dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik, prof. UZ . Po tej części sesję dydaktyczną rozpoczęła również Pani Profesor swoim wystąpieniem na temat "Czy tytan może być tańszy?". Omawiając wiele metod wytwarzania, procesów produkcji, czynników ekonomicznych wprowadziła wszystkich uczestników w nową erę tytanu. Następnie swoje badania naukowe prezentowały studentki drugiego roku inżynierii biomedycznej: Magdalena Kokoszka - "Mutacje sprzężone wśród inhibitorów proteinazy typu Kunitza i Kazala" charakteryzując jeden z algorytmów stosowanych przy wykrywaniu mutacji genowych oraz Jowita Łoin prezentując znaczenie biosensorów w ochronie środowiska. Swoim doświadczeniem zdobytym na Uniwersytecie w Erlangen podczas wymiany w ramach programu Erasmus podzieliła się ze wszystkimi Agnieszka Kaczmarek. Sesję zakończyło wystąpienie opiekuna KN "BiomedUZ", dr inż. Tomasza Klekiela, który z olbrzymim zaangażowaniem opowiadał o sztucznym życiu. Po jakże udanych, ale i wyczerpujących sesjach wszyscy uczestnicy wyjazdu wspólnie zgromadzili się wokół ogniska. Śpiewy, tańce, pokazy zdjęć okazały się kolejną, równie ważną, korzyścią seminarium - integracja zarówno studentów, jak i wykładowców.

w dniach 3-4.06.2009 zorganizowana została majowa wyprawa kajakowa . Uczestnicy wypłynęli z Międzyrzecza rzeką Obrą. Po spływie zorganizowane było wielkie grillowanie, na którym nie zabrakło dobrej zabawy przy muzyce z lat 80-tych. Spływ miał na celu integrację grupy inżynierii biomedycznej.

od 1.07.2009- 30.09.2009 na wymianie w ramach programu ERASMUS na Uniwersytecie w Cambridge przebywała przewodnicząca KN"BiomedUZ" - Katarzyna Arkusz . Podczas trzymiesięcznego pobytu jej zadaniem było opracowanie nowej metody detekcji HIV z zastosowaniem biosensora opartego o związki niklu. W tym celu poznałam wiele metod , przeszłam wiele szkoleń i spędziłam setki godzin w laboratorium. FTIR, SEM/EDS, XRD, AFM, woltametria cykliczna, amperometria, chronometria, potencjometria to główne metody, których używałam podczas realizacji projektu. Członkowie KN "BiomedUZ" czynnie uczestniczą w pracach Parlamentu Studenckiego. Studentka Inżynierii biomedycznej Anna Reder- członkini naszego koła została najlepszym studentem UZ w 2009r. Wśród studentów Inżynierii Biomedycznej biorących udział w konkursie Studencki NOBEL 2009 Anna Reder została zwycięzcą regionalnym (wojwództwa lubuskiego), a Jowita Łoin otrzymała wyróżnienie.

 

2009 - semestr zimowy

 

W dniu 7.10.2009 odbyło się spotkanie inaugurujące trzech roczników kierunku Inżynieria Biomedyczna poprowadziła Pani prof. Elżbieta Krasicka-Cydzik. Po serdecznym przywitaniu uczestników spotkania studenci I-go roku odebrali swoje indeksy od Prodziekana ds. Studenckich WM, dr inż. Dariusza Michalskiego. Następnie wykład inaguracyjny nt. wyzwań i konieczności w inżynierii biomedycznej poprowadziła Pani prof. E. Krasicka-Cydzik. Po wykładzie swój czas miały Studentki III-go roku IB: Pani Anna Reder przedstawiła kronikę IB, Pani Magdalena Kokoszka zreferowała notatki prasowe nt. naszych studentów i naszego kierunku nauczania. Pani Jowita Łoin opowiedziała o osiągnięciach naszych studentów IB, a Pani Katarzyna Arkusz zrelacjonowała swój letni pobyt w Cambridge University i pięknie zachwalała do brania udziału w tak cennych doświadczeniach. Na koniec głos zabrała nasz gość MS. Hetal Patel z Cambridge University i wspaniale opowiedziała o inspiracjach i atmosferze jej Uniwersytetu. Cieszymy się, że mogliśmy ten czas spędzić wspólnie...

Z dniem 16.10.2009r. po przerwie wakacyjnej została wznowiona działalność Koła Naukowego „BiomedUZ” działającego przy Zakładzie Bioinżynierii Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn(Wydział Mechaniczny). Opiekunem koła pozostał Pan dr inż. Tomasz Klekiel. Spośród członków koła wybrany został zarząd, w którym następujące funkcje pełnią:

- przewodniczący: Katarzyna Arkusz
- zastępca przewodniczącego: Maciej Rajczuk
- sekretarz: Magdalena Kokoszka

Dnia 4.11.2009 odbyło się pierwsze w tym roku akademickim seminarium naukowe - Introduction to biosensors... Na otwartym seminarium naukowym, które poprowadziła Ms. Hetal Patel z Cambridge University zaprezentowany został temat: Introduction to biosensors and their applications to cancer, diabetes and HIV. Zakres wystąpienia obejmował definicję, historię rozwoju biosensorów z przykładami z otoczenia (np. psy lub ryby), metody wykrywania oraz monitoringu raka, role biosensorów oraz ich cechy, jak szybkość oceny, dokładność i niski koszt, budowę typowego biosensora, rodzaje przetworników oraz scharakteryzowane zostały poszczególne rodzaje biosensorów (kalorymetryczny, optyczny, akustyczny i elektrochemiczny). Oprócz wiadomości ogólnych przedstawione zostały również konkretne wyniki badań, które przeprowadziła Ms. Hetal Patel.

Dnia 2. grudnia odbyło się kolejne z cyklu seminariów organizowanych przez Zakład Bioinżynierii. Tym razem wykład na temat "Kontroli reakcji immunologicznej organizmu poprzez pH" wygłosił prof. Mirosław Dudek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prezentacja przedstawiała wyniki badań opisujących strukturę kompleksu epitop-paratop, opis fizyczny miejsc wiążących oraz przyszłość nanokapsułek. Za pomocą analizy ładunków elektrycznych pomiędzy epitopem, a paratopem wyjaśniona została intrygująca kwestia wartości pH=7.4. Seminarium cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem i dyskusja o nim trwała jeszcze długo po wystąpieniu.

W środę 9.grudnia odbyło się świąteczne spotkanie pracowników Zakładu Bioinżynierii oraz studentów wszystkich roczników Inżynierii Biomedycznej. Przy suto zastawionych ciastami stołach wszyscy zgromadzeni dzieląc się opłatkiem składali sobie świąteczne życzenia. Spotkanie urozmaicił koncert kolęd w wykonaniu studentek: Urszuli Najdek (III rok) oraz Ewelinę Dereń (I rok), oraz opowieść wigilijna prof. Elżbiety Krasickiej-Cydzik. Zdjęcia ze spotkania można obejrzeć w naszej galerii.

11.12.2009 - Spotkanie z przedstawicielami firmy 'Schaefer Technologie GmbH' było kolejnym z cyklu seminariów Zakładu Bioinżynierii. Naszych gości reprezentowali Panowie Łukasz Rok i dr Michael Kulme. Jako pierwszy głos zabrał Pan Łukasz Rok, który przedstawił krótko historię firmy, a następnie przeszedł do omówienia mikroskopu typu 'easyScan' - wskazał na łatwość obsługi mikroskopu, niewielkie gabaryty (mieści się w walizce i można go łatwo przenosić), budowę modułową o dowolnej konfiguracji, głowice typu AFM (mikroskopia sił atomowych) oraz STM (skaningowa mikroskopia tunelowa), łatwość wymiany sondy, opcjonalne mocowanie kamery video na głowicy, opcjonalny stolik mikrometryczny, ułatwiający pozycjonowanie, głowicę typu Flex do pomiarów w cieczach. Następnie głos zabrał dr Michael Kulme - w swej prezentacji (po angielsku) skupił się na rozwiązaniach Park Systems. Omówił krótko typowe problemy konwencjonalnego AFM oraz zastosowane innowacje, np. cross elimination (XE), podał zalety rozwiązań Park Systems (np. true non-contact AFM) i omówił tryby operacyjne systemu. Spotkanie zakończyło się pytaniami oraz pokazem standardowych możliwości przenośnych mikroskopów, przywiezionych przez przedstawicieli firmy.

8 stycznia tradycji stała się zadość i po raz drugi odbył się Bal Karnawałowy kierunku Inżynieria Biomedyczna. Wieczór ten był pełen atrakcji i nawiązań do ubiegłorocznej zabawy. Ok. godz. 19:00 symboliczną lampką szampana uroczystego otwarcia balu dokonała opiekun kierunku IB, Pani dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik, prof. UZ. Bardzo miło było nam gościć przybyłych na uroczystość: prezesa firmy LfC, dr inż. Lechosława Ciupika, prodziekan ds. jakości kształcenia wydziału WEIT, dr inż. Annę Pławiak-Mowną oraz wszystkich pracowników dydaktycznych. Żałujemy, iż niestety nie wszyscy zaproszeni goście mogli się w tym dniu bawić razem z nami. Mamy nadzieję spotkać się z nimi za rok na kolejnym balu. Organizatorami tego wydarzenia byli studenci kierunku IB, którym podziękowania za trud zostały przekazane w postaci symbolicznych dyplomów. Dziękujemy również Panom: Rektorowi UZ, prof. dr hab. Czesławowi Osękowskiemu oraz Prezesowi firmy LfC, dr inż. Lechosławowi Ciupikowi za wsparcie finansowe. W programie balu, oprócz tańców i poczęstunku, znalazły się również: chrzest studentów pierwszego roku IB, karaoke, gra słowna oraz przekazanie berła królowej i króla balu. Następcami Katarzyny Arkusz i dr inż. Tomasza Klekiela zostali Magdalena Kokoszka i Michał Czerniawski.